Sökning: "Agnes Sörensen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Agnes Sörensen.

  1. 1. Påverkar grad av bostadsblandning arbetslöshetsnivån? - en longitudinell analys av Göteborgs primärområden mellan åren 2014–2019

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Agnes Sörensen; Lovisa von Schéele; [2021-03-31]
    Nyckelord :social blandningspolitik; grannskapseffekter; boendesegregation; arbetslöshet; paneldata; random effects;

    Sammanfattning : Sedan 1974 har Sverige haft som målsättning att uppnå socialt blandade områden. Målsättningen vilar på antagandet om att en varierad sammansättning av individer, med särskilt fokus på ekonomisk klass, demografi och ursprung, främjar invånarnas sociala och ekonomiska utfall. LÄS MER