Sökning: "Agneta Cannerheim"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Agneta Cannerheim.

  1. 1. Se mig rör mig : beröringens betydelse för äldres välbefinnande

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

    Författare :Agneta Cannerheim; Annika Edwardh; [2008-12-12]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Oro/ångest är vanligt förekommande bland äldre. Det blir allt fler äldre och på alla äldreboende.Depression och ångestsjukdomar hos äldre är vanliga och det finns en underdiagnostisering ochdärmed en underbehandling. Specifik behandling av oro/ångest förutom läkemedel är intesjälvskrivet. LÄS MER