Sökning: "Agneta Lundqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Agneta Lundqvist.

  1. 1. Lite om mycket eller mycket om lite : En studie om läroboken i ämnet Hem- och Konsumentkunskap

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

    Författare :Agneta Lundqvist; [2007]
    Nyckelord :hem- och konsumentkunskap; interaktion; lärobok; perspektiv;

    Sammanfattning : SammanfattningLäroboken är ett av de verktyg som lärare kan använda i sitt arbete för att eleverna ska nå målen. En lärobok kan spela en stor roll i en lärares undervisning och det är därför av största vikt för blivande lärare att kritiskt granska de läroböcker som man tänker sig att använda. LÄS MER