Sökning: "Agneta Sunesson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Agneta Sunesson.

  1. 1. Genus, kön och jämställdhet i förskolan – en fråga om pedagogisk jämställdhetsmedvetenhet

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

    Författare :Jenny Sunesson; Agneta Östergaard; [2004]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Huvudsyftet med detta examensarbete är att synliggöra förhållningssätt och handlingar i det dagliga arbetet med barnen, ur ett könsperspektiv. Vår målsättning är att studera hur traditionella könsrollsmönster överförs och hur de befästs. Genom litteratur och undersökningar har vi sökt svar på våra frågor. LÄS MER