Sökning: "Agnetha Andersson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Agnetha Andersson.

 1. 1. "Det är samma frågeställningar som tidigare, fast på internet!" : Om kuratorer på ungdoms- och STI-mottagningars förhållningssätt till ungdomars lärande om sexualitet på internet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Agnetha Andersson; Sofia Grane; [2017]
  Nyckelord :sexuality; adolescents; internet; learning; youth clinic; sexualitet; ungdomar; internet; lärande; ungdomsmottagning;

  Sammanfattning : The use of internet for sexual activities among adolescents has not always been well received by society, due to the risks that it is associated with. The following thesis examines the attitudes and approaches of counselors at youth clinics and STI-clinics, when encountering adolescent’s questions pertaining to sexuality on the internet. LÄS MER

 2. 2. Why students at vocational programs are absent from English classes

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Agnetha Andersson; [2014]
  Nyckelord :absence; attendence; truancy; vocational programs;

  Sammanfattning : Abstract Students that are absent are one of the major problems that the school system and teachers have to tackle today. This study sets out to investigate why some behind students from vocational programs at two upper secondary schools are absent from English. LÄS MER

 3. 3. En studie om flickor och kvinnor på elektrikerutbildningen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Agnetha Andersson; [2006]
  Nyckelord :könsöverskridande; yrkesval; elprogrammet; elektriker;

  Sammanfattning : Arbetets syfte är att belysa varför flickor/kvinnor väljer att utbilda sig till elektriker och hur de upplever sin skolsituation. Syftet är även att skildra deras syn på jämställdhet och könsskillnader.Uppsatsens empiri består av enkäter till kvinnliga elever på elprogramets elteknikinriktning samt Lernias elektrikerutbildning. LÄS MER