Sökning: "Agreement in Principal"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden Agreement in Principal.

 1. 1. Egendomsskyddet vid tvångsvisa fastighetsregleringar mellan åren 1996 och 2018

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Ruth Larsson; [2019]
  Nyckelord :Fastighetsbildning; egendomsskydd; regeringsformen; Europakonventionen; fastighetsreglering; tvångsvis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Examensarbetet syftar till att beskriva rättsläget i Sverige med avseende på tvångsvisa fastighetsregleringar från tiden för Europakonventionens inkorporering i svensk lagstiftning till NJA 2018 s. 753. LÄS MER

 2. 2. "Jag önskar det kunde vara så mycket bättre" : Assisterande teknik för elever med synnedsättning i åk 1-5 En fälstudie

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Liselott Ljunggren; [2019]
  Nyckelord :visual impairment; assistive technology; digital tools aids; accessibility; participation; collective action; autonomy; synnedsättning; assiterande teknik; digitala verktyg; hjälpmedel; tillgänglighet; delaktighet; autonomi; samhandling;

  Sammanfattning : Vilka möjligheter har elever med måttlig synnedsättning att lära självständigt och tillsammans med andra? Studiens syfte är att undersöka hur elever med måttlig synnedsättning i skolår 1-5 använder assisterande teknik, det vill säga hjälpmedel och digitala verktyg, som stöd i lärsituationen. Undersökningen fokuserar på aktiviteterna i klassrummet och hur lärare arbetar med att utveckla sin undervisningspraktik med assisterande teknik. LÄS MER

 3. 3. Young farmers’ opportunity to enter and maintain farming through tenancy : a multiple case study in Southern Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Anna Lundberg; Emelie Persson; [2018]
  Nyckelord :tenancy; young farmers; relationship; entering; contract; external actor; agreement; arrangement; stakeholder; principal-agent;

  Sammanfattning : The agricultural sector is capital intensive compared with other industries and the conditions for managing a farm have changed during the recent decades. During the past few years, the price of farmland and rental rates have increased which results in difficulties to maintain a stable and profitable business. LÄS MER

 4. 4. Anknytningsdoktrinen i kölvattnet av NJA 2017 s. 226 - och vad som kom istället

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alma Falk; [2018]
  Nyckelord :avtalsrätt; civilrätt; skiljeförfarande; skiljemannarätt; anknytningsdoktrinen; påståendedoktrinen; Private law; contract law; procedural law; arbitration; the doctrine of assertion; the doctrine of connection; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Skiljeförfarandet utgör det enda alternativ till domstolsförfarande som också resulterar i en exigibel dom med rättskraft. Ett avtal om skiljeförfarande utgör ett hinder mot domstolsprövning om det åberopas inför domstol. LÄS MER

 5. 5. Fines Content and Density Effects on Tailings Behaviour : A Laboratory Study on Geotechnical Properties

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Geoteknologi

  Författare :Viktor Wiklund; [2018]
  Nyckelord :strength; compressibility; permeability; anrikningssand; hållfasthet; konsolidering; permeabilitet;

  Sammanfattning : Tailings are a rest product from the extraction of metals and minerals, and is therefore produced in large volumes by all mining companies. One common way to store tailings material is to deposit it as a hydraulic slurry on a tailings impoundment, where the tailings are held in place by tailings dams. LÄS MER