Sökning: "Ahlgren Ella"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ahlgren Ella.

  1. 1. HINDER FÖR SEXUELLA AKTIVITETER HOS INDIVIDER MED CEREBRAL PARES En systematisk litteraturöversikt som belyser sexuell orättvisa

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Ahlgren Ella; Gustafsson Emma; [2020-05-04]
    Nyckelord :Sexual limitations; sexual dysfunction; Sexuality; sexual health;

    Sammanfattning : Bakgrund Sexuell hälsa är av betydelse för livskvalité och välbefinnande för alla. Arbetsterapeutens huvudsakliga uppgift är att möjliggöra meningsfulla aktiviteter och har ett holistiskt synsätt över personens situation. En aktivitet innebär en för individen medveten och egenvald handling. LÄS MER