Sökning: "Ahmad Ismail Taleb"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ahmad Ismail Taleb.

  1. 1. Revisorns uppfattningar om struktur och dess påverkan på effektivitet och revisionskvalité

    Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

    Författare :Ahmad Ismail Taleb; Tobias Nilsson; [2015]
    Nyckelord :Struktur; revisionskvalité; teamarbete; effektivitet; erfarenhet; revision;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att förklara hur olika demografiska faktorer påverkar revisorns uppfattningar kring struktur och dess inverkan på revisionskvalité samt effektivitet inom revisionsprocessen. Metod: Studien tar en deduktiv ansats och baseras på en kvantitativ enkätundersökning. LÄS MER