Sökning: "Ahmed Al Juburi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ahmed Al Juburi.

  1. 1. Lusten för matematik - Faktorer som påverkar elevers uppfattning, upplevelse och prestation i matematik

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Ahmed Al Juburi; André Jönsson; [2014]
    Nyckelord :matematik; motivation; lust; undervisningsmetod; elevens uppfattning och upplevelse; elevprestation; känslor;

    Sammanfattning : Vårt examensarbete fokuserar på att undersöka vilka faktorer som påverkar elevers syn på matematikämnet. Vi har försökt åstadkomma detta genom att besvara tre frågeställningar angående på vilket sätt och i vilken omfattning en viss grupp av svenska befolkningen uppfattar och använder sig av skolämnet matematik samt vilka upplevelser de har av sådana situationer och vad som påverkat deras prestationer. LÄS MER