Sökning: "Ahmed Angelus Amin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ahmed Angelus Amin.

  1. 1. Positionering och tid som faktorer i mobilanpassade enkäter : En kontextmedveten prototyp

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

    Författare :Ahmed Angelus Amin; Federico Morales; [2016]
    Nyckelord :positionering; digitala enkäter; mobilenkäter; kontextmedvetna applikationer; undersökningar; GPS-mottagare; prototyp;

    Sammanfattning : Det finns ett ökat problem med att färre personer väljer att delta i enkätundersökningar, både vad gäller webbenkäter och traditionella postenkäter. En möjlig lösning på problemet skulle kunna vara att ta tillvara på det faktum att det blir allt vanligare att personer väljer att använda sig av mobila enheter för att lösa vardagssysslor. LÄS MER