Sökning: "Ahmed Ben Moussa"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ahmed Ben Moussa.

  1. 1. Amorteringskravets påverkan på fastighetsbolagens aktiekurser på en orolig bostadsmarknad.

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Fredrik Wisborn; Ahmed Ben Moussa; [2019]
    Nyckelord :Finans; Fastigheter; Amorteringskrav; Behavioural finance; Abnormal avkastning; Business and Economics;

    Sammanfattning : Titel: Amorteringskravets påverkan på fastighetsbolagens aktiekurser på en orolig bostadsmarknad. Seminariedatum: 2019-01-17 Kurs: NEKH01, Nationalekonomi: Examensarbete - kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Fredrik Wisborn och Ahmed Ben Moussa Handledare: Claes Bäckman Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka ifall de kommersiella fastighetsbolagen har haft bättre avkastning än bostadsfastighetsbolagen på stockholmsbörsen efter amorteringskravets införande. LÄS MER