Sökning: "Ahmed Dara"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ahmed Dara.

  1. 1. Mekanisk borttagning av biofilm i katetrar

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES); KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES)

    Författare :Ahmed Dara; Yousuf Rassam; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER