Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. NYHETSUNDVIKARE ELLER SELEKTIV - En kvalitativ studie om varför människor väljer bort traditionella nyheter

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Johanna Petersen; Ahmed Hanic; [2021-03-04]
    Nyckelord :Nyhetsundvikare; nyhetsmedieundvikare; nyhetskonsumtion; Folk theories; Uses and gratification theory; intervjustudier.;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet är att undersöka varför människor väljer att ofta eller ibland avstå fråntraditionella nyheter genom att skapa en förståelse för de resonemang, avsikt och behoven nyhetsmedieundvikare har.Teori: Uses and gratification theory. Folk theories.Metod: Kvalitativa forskningsintervjuer. LÄS MER