Sökning: "Ahmed Svensson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ahmed Svensson.

  1. 1. Utdelning och branschtillhörighet-finns det ett samband?

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Waqqas Ahmed; Joel Nisses; Niklas Svensson; Nils Wramell; [2007]
    Nyckelord :Utdelning; bransch; regressionsanalys; Stockholmsbörsen; dividend yield; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att jämföra utdelning mellan olika företag i samma bransch på Stockholmsbörsen. Vi vill studera om det är möjligt att härleda företags utdelning till vilken bransch de befinner sig i. Genom att studera korrelationen mellan utdelning och branschtillhörighet studerar vi sambandet mellan dessa variabler. LÄS MER