Sökning: "Ahmo Hujdur"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ahmo Hujdur.

  1. 1. Faktorer som påverkar elevernas motivation för matematik på högstadiet

    Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

    Författare :Ahmo Hujdur; [2006]
    Nyckelord :motivation; intresse; lust;

    Sammanfattning : Undersökningen har gett mig en bättre förståelse av begreppet motivation som är definierat på många olika sätt och används i olika teorier och diskussioner. Enligt Imsen (2000) kan motivation komma från inre eller yttre krafter. LÄS MER