Sökning: "Aia El-beyrouti"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Aia El-beyrouti.

  1. 1. Patientens upplevelse efter en mastektomi

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

    Författare :Aia El-beyrouti; Muntaha Saber Mohamad; [2020]
    Nyckelord :Innehållsanalys; mastektomi; omvårdnad; patografier; upplevelser;

    Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Den vanligaste cancerformen bland kvinnor är bröstcancer. I Sverige utgör bröstcancer cirka 30 procent av alla cancerfall hos kvinnor. År 2018 avled totalt 1407 kvinnor i åldern 15 år och äldre av bröstcancer. Mastektomi är det kirurgiska namn som ges för när ena bröstet tas bort. LÄS MER