Sökning: "Aida Ibrakovic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Aida Ibrakovic.

  1. 1. Några elevers syn på mobbning. En jämförande studie mellan några elevers uppfattning av mobbning och den allmänna uppfattningen baserad på Olweusprogrammet

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Aida Ibrakovic; Jesper Pehrson; [2007]
    Nyckelord :mobbning; elevsyn; konflikt; Olweusprogrammet;

    Sammanfattning : Syfte Vi anser att mobbning hör till den allvarligaste problematiken på skolanoch forskning kring den baseras alltför ofta på den s.k. allmännauppfattningen. Därför vill vi i denna uppsats uppmärksamma elevernasegna uppfattningar kring problemet för att se hur de skiljer sig från denallmänna uppfattningen. LÄS MER