Sökning: "Aida Terzic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Aida Terzic.

  1. 1. Informatonsspridning och betydelsen av möten i ett fackförbund.

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Justyna Nawrocka; Aida Terzic; [2012]
    Nyckelord :formella möten; informationsspridning; informella möten;

    Sammanfattning : Fackförbundet är en politiskt styrd organisation, vars syfte är att förbättra medlemmarnas villkor genom att förhandla med arbetsgivare, teckna kollektivavtal, se till att avtalet följs, hantera tvister och utbilda sina medlemmar. Vår studie inventerar olika mötesformer i ett fackförbund. LÄS MER