Sökning: "Aina Hansen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Aina Hansen.

  1. 1. Vad förstår du av texten du läser? Analys av faktorer som påverkar gymnasieelevers förståelse av lärobokstexter

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

    Författare :Malin Kågerman Hansén; Aina Johansson; [2009]
    Nyckelord :lärobokstexter; läromedel; Barn- och fritidsprogrammet; läsförståelse; läsbarhet; röst; kausalitet; inferens; textrörlighet; informationstäthet; LIX; lässtrategier; Social Sciences;

    Sammanfattning : Läromedelsforskning i både Sverige och internationellt (Reichenberg 2000) påvisar att lärobokstexter som är försedda med vissa språkliga variabler, som röst och kausalitet, är lättare för eleverna att förstå. I denna studie har vi velat undersöka hur elever på ett yrkesförberedande gymnasieprogram, Barn- och fritidsprogrammet, tar sig an och tolkar textutdrag ur två läroböcker. LÄS MER