Sökning: "Ajaydip Sidhu"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ajaydip Sidhu.

  1. 1. Värdmoderskapsprocessen genom medias ögon - En kvalitativ studie om medias framställning av tilltänkta föräldrars väg till barn genom värdmödraskap

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

    Författare :Melissa Yang; Ajaydip Sidhu; [2019]
    Nyckelord :surrogate mother; intended parents; media; social constructivism; power värdmoder; tilltänkta föräldrar; socialkonstruktivism; makt; Social Sciences;

    Sammanfattning : The aim of this study was to examine how media in Sweden presents the surrogacy process with the purpose of enhancing knowledge of what ideals and challenges are framed through the intended parents perspective. The empirical material of this study consist of 19 articles that depict the intended parents stories of having been through the surrogacy process, which have been collected from different Swedish newspapers. LÄS MER