Sökning: "Ajla Topic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ajla Topic.

  1. 1. Miljöskatter i ljuset av neutralitetsprincipen och bonus-malus-systemet

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Ajla Topic; [2018]
    Nyckelord :Skatterätt; Miljöskatter; Neutralitetsprincipen; Bonus-malus; Fordonsskatt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : I en värld där den globala uppvärmningen blir påtagligare för var dag strävar lagstiftare ständigt efter nya sätt att minska utsläppen på. Miljöskatter har sedan 1990-talet spelat en allt större roll i det svenska skattesystemet. LÄS MER