Sökning: "Ajla Topic"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ajla Topic.

 1. 1. Vad vore jag, utan dina EU-rättsliga krav? - En utredning av förhållandet mellan nationella miljöskatter och EU:s statsstödsregler med särskild fokus på kemikalieskatten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ajla Topic; [2019]
  Nyckelord :Skatterätt; Miljöskatter; Statsstöd; EU-rätt; Kemikalieskatten; Law and Political Science;

  Sammanfattning : På grund av att miljöskatter kan användas som ett ekonomiskt styrmedel samtidigt som de även tillskrivs ett fiskalt syfte har användningen av dessa i gröna skatteväxlingar blivit populärt hos den svenska lagstiftaren. Att ersätta förlorade intäkter från inkomstskatt med intäkter från miljöskatter kan dock ibland visa sig vara problematiskt, eftersom miljöskatternas styrande effekt medför att de inte är hållbara som inkomstkällor för statskassan. LÄS MER

 2. 2. Miljöskatter i ljuset av neutralitetsprincipen och bonus-malus-systemet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ajla Topic; [2018]
  Nyckelord :Skatterätt; Miljöskatter; Neutralitetsprincipen; Bonus-malus; Fordonsskatt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I en värld där den globala uppvärmningen blir påtagligare för var dag strävar lagstiftare ständigt efter nya sätt att minska utsläppen på. Miljöskatter har sedan 1990-talet spelat en allt större roll i det svenska skattesystemet. LÄS MER