Sökning: "Akaike Information Criterion AIC"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Akaike Information Criterion AIC.

 1. 1. Dynamic prediction of repair costs in heavy-duty trucks

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Statistik och maskininlärning

  Författare :Lakshidaa Saigiridharan; [2020]
  Nyckelord :Hurdle Gamma model; Hierarchical hurdle Gamma model; Generalized linear model GLM ; Supervised Machine Learning; feature selection; Akaike Information Criterion AIC ; prediction of repair costs; heavy-duty trucks; truck variants; operational features;

  Sammanfattning : Pricing of repair and maintenance (R&M) contracts is one among the most important processes carried out at Scania. Predictions of repair costs at Scania are carried out using experience-based prediction methods which do not involve statistical methods for the computation of average repair costs for contracts terminated in the recent past. LÄS MER

 2. 2. Hur lokala väderförhållanden påverkar flygaktiviteten hos honungsbin Apis mellifera : Prediktiv modellering & flygbeteende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Mathilda Lund; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bin har utsetts till den viktigaste och mest oersättliga levande arten på planeten. En av 10 vilda bi-arter (Apiformes) i Europa är hotade och i Sverige är 84 vilda arter rödlistade 2020. LÄS MER

 3. 3. Analyzing Factors Influencing Reproductive Success of the Mountain Chicken : Nordens Ark Captive Breeding Program

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Chad Donaldson; [2019]
  Nyckelord :frog; frogs; mountain chicken; mountain chicken frog; leptodactylus; fallax; herpetology; amphibian; amphibians; multiple linear regression; statistical analysis; Nordens Ark; captive breeding; zoo; zoology; conservation; endangered species; grodor; groda; kycklinggroda; Nordens Ark; amfibier; zoologi; herpetologi; analys; hotade arter; bevarande; avel;

  Sammanfattning : Amphibians globally are declining with roughly a third facing extinction due primarily to threats linked to human impacts. One way in which this is being combated is by captive breeding programs. LÄS MER

 4. 4. Miljövariablers påverkan på variationer i fångst av öring (Salmo trutta) från provfisken i vattendrag : En undersökning i Västra Götalandsvattendrag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Martin Schön; [2019]
  Nyckelord :brown trout; Salmo trutta; fish; water stream; environmental factors; pH; aluminum; water temperature; survey fishing; catch; multiple linear regression; Akaike’s Information Criterion; interactions; predictions; spatial; temporal; climate change; öring; Salmo trutta; fisk; vattendrag; miljövariabler; pH; aluminium; vattentemperatur; provfiske; fångst; linjära regressionsmodeller; Akaike’s Information Criterion; interaktioner; prediktion; rumsliga; temporala; klimatförändringar;

  Sammanfattning : Klimatförändringar tros ändra de ekosystem som finns på jorden, som resultat av de effekter som människan accelererar med antropogena utsläpp, och framtiden befaras bestå av värmeböljor, ökad surt regn och torrperioder. Med klimatförändringar anses vattendrags kemikaliska och fysikaliska miljövariabler att ändras också, med lägre pH, ökade vattentemperaturer och högre koncentrationer aluminium som resultat. LÄS MER

 5. 5. Browsing behaviour in complex ungulate multi-species systems in Southern Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Jonatan Sandberg; [2019]
  Nyckelord :browsing pressure; interspecific competition; multi-species;

  Sammanfattning : In recent years several of the ungulate species present in Sweden have increased in both densities and distribution. Browsing pressure has mainly been attributed to moose but recent research shows that with more complex ungulate ecosystems new interactions and connections might emerge. LÄS MER