Sökning: "Akakpo Mélé"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Akakpo Mélé.

  1. 1. Shared decision making (SDM) : patienters upplevelse av delat beslutsfattande

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap

    Författare :Trip Mari-Louise; Akakpo Mélé; [2018]
    Nyckelord :Shared decision making; delat beslutsfattande; patientdelaktighet; patientuppfattningar;

    Sammanfattning : Bakgrund: Vården har under många år arbetat utifrån ett paternalistiskt synsätt, där sjukvårdspersonal varit den aktiva beslutsfattaren och patienten varit den passiva. Detta har inneburit att patientens autonomi, perspektiv och preferenser inte tagits tillvara. LÄS MER