Sökning: "Akdag"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Akdag.

 1. 1. La efectividad del translenguaje en la enseñanza de ELE. Un estudio sobre las actitudes de (los) profesores de español hacia el translenguaje en el aula de ELE.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Gonca Akdag; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Specialidrott eller inte? : Kan elever från riksidrottsgymnasiet i karate jämföra sig med svensk karate elit?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Gülsah Akdag; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningInledning: Specialidrott har funnits i skolvärlden sedan 70-talet och har lett till att många ungdomar har kunnat kombinera skola och elitidrottssatsning vid sidan om varandra. Det har skapats RIG (riksidrottsgymnasier) och ämnet specialidrott har lagts till som en kurs på gymnasieskolan. LÄS MER

 3. 3. Fysiologiska tester för karatelandslaget : Kartläggning och testning av fysiska tester

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Gülsah Akdag; [2010]
  Nyckelord :karate; fystester; karatelandslaget; kondition; styrka; explosivitet; tränarlänkbudo;

  Sammanfattning : Sedan en tid tillbaka har karatelandslaget haft behov av fysiologiska tester och de har velat ta fram en ny kravprofil. Det har tidigare funnits två stycken kravprofiler som man inte har utvärderat och båda är skapade av två olika ledningar. LÄS MER

 4. 4. Inställningen till revisionspliktens avskaffande : En studie ur små aktiebolags- och intressentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Homan Sadat; Birhan Akdag; [2007]
  Nyckelord :Revisionsplikt; små aktiebolag; revisionsstandarder; inställning till revisionsplikt; revisionens kostnader;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att få en uppfattning om vilken inställning små aktiebolag samt deras intressenter i Sverige har gentemot revisionsplikten samt vilka positiva respektive negativa effekter en slopad revisionsplikt kan ha för företagen. Utifrån de intervjuer som görs vill vi kunna bilda oss en uppfattning om de olika aktörerna inställning till revisionsplikten. LÄS MER