Sökning: "Aktör"

Visar resultat 1 - 5 av 1260 uppsatser innehållade ordet Aktör.

 1. 1. Digitalisering av den fysiska handeln. En kvalitativ studie om hur butiker inom sällanköpsvaruhandeln använder & uppfattar tekniska analysverktyg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olivia Skoog; Marie Ryman; [2022-02-16]
  Nyckelord :digitalisering; fysiska butiker; analysverktyg; kamerateknik; omnichannel;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersöker hur tekniska analysverktyg används och uppfattas av respondenter inom sällanköpsvaruhandeln. Ett möjligt analytiskt verktyg är en kamerateknik som kan omvandla konsumentbeteende till statistik. LÄS MER

 2. 2. Fördelning av offentlig konst : En analys av kommunala, regionala och statliga arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Anton Sporrong; [2022]
  Nyckelord :Offentlig konst; kommun; region; stat; jämlik fördelning;

  Sammanfattning : Uppsatsen avhandlar förekomsten av offentlig konst i tre olika områden i Uppsala med avsikt att undersöka skillnader mellan kommun (Svartbäcken), region (Akademiska sjukhuset) och stat (Kåbo). De olika instanserna undersöks i förhållande till det arbete som utförs med offentlig konst, hur de anpassar arbetet efter varandra och konstens placering. LÄS MER

 3. 3. Musical interaction in online music education

  Master-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Tobias Fejne Allvin; [2022]
  Nyckelord :Actor-network theory; Covid-19 pandemic; Mediation; Musical interaction; Networks; Online music education; Reification; Social constructionism; Technology; Educational Science; Music Education; Aktör-nätverksteori; Covid-19 pandemin; Mediering; Musikaliskt samspel; Nätverk; Online undervisning; Reifikation; Socialkonstruktionism; Teknologi; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : The present study seeks to examine musical interaction in online education. Although the study focuses on how teachers have adapted their teaching methods to the new circumstances dictated by the still-ongoing covid-19 pandemic, the ambition has also been to investigate how a beneficial music education online could be conducted in order to promote a global teaching environment with sustainable travelling habits. LÄS MER

 4. 4. Federated Learning for Natural Language Processing using Transformers

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Gustav Kjellberg; [2022]
  Nyckelord :Machine Learning; Federated Learning; Distributed Machine Learning; Natural Language Processing; BERT; ALBERT; Transformers; Data Privacy.; Maskininlärning; Federerad inlärning; Distribuerad Maskininlärning; Språkteknologi; BERT; ALBERT; Transformers; Dataintegritet.;

  Sammanfattning : The use of Machine Learning (ML) in business has increased significantly over the past years. Creating high quality and robust models requires a lot of data, which is at times infeasible to obtain. As more people are becoming concerned about their data being misused, data privacy is increasingly strengthened. LÄS MER

 5. 5. Pandemiberedskap: handhygien och självisolering? : En kritisk diskursanalys av myndighetsuttalanden under covid-19

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Aleksandra Kowalska; Matilda Svarva Helenius; [2022]
  Nyckelord :covid-19; diskurs; Folkhälsomyndigheten; presskonferenser; rekommendationer; riskgrupp; stigma; vi och dem ; ålderism; åldersrika; äldre;

  Sammanfattning : Folkhälsomyndigheten är en viktig aktör i det nationella smittskyddsarbetet mot covid-19. Sedan pandemins start har myndigheten haft det primära uppdraget att förse befolkningen med viktig information om det aktuella läget kring covid-19. LÄS MER