Sökning: "Aktiebolagsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade ordet Aktiebolagsrätt.

 1. 1. När vi gräver guld i… en annan medlemsstat? - En analys av minoritetsskyddet för aktieägare vid implementeringen av EU:s direktiv om bolags rörlighet mellan medlemsstater

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Filip Aminoff; [2022-01-28]
  Nyckelord :Aktiebolagsrätt; Aktiebolagslag; Minoritetsaktieägare; Minoritetsskydd; EU-rätt; Etableringsfrihet; Gränsöverskridande ombildningar;

  Sammanfattning : EU-rättens grundläggande ändamål är att stimulera den fria rörligheten mellan medlemsstaterna. Den fria rörligheten omfattar bland annat rätten att fritt etablera sig inom gemenskapsområdet. Denna etableringsfrihet har emellertid ansetts begränsats av skillnader i medlemsstaternas bolagsrätt. LÄS MER

 2. 2. Att angripa expertavgöranden - Om möjligheten att angripa expertavgöranden som härrör från värderingsklausuler

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alexandra Tamm; [2022]
  Nyckelord :Avtalsrätt; Processrätt; Aktiebolagsrätt; Civilprocess; Skiljemannarätt; Expertavgöranden; Värderingsklausuler; Processavtal; Företagsförvärv; Företagsöverlåtelseavtal; Aktieägaravtal; Angripa Expertavgöranden.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det har länge ansetts vara oklart om expertavgöranden som härrör från värderingsklausuler kan angripas och hur det i så fall ska göras. Detta arbete fastställer just detta; när och hur expertavgöranden kan angripas, särskilt expertavgöranden som enligt värderingsklausulen är ”slutliga och bindande”. LÄS MER

 3. 3. Det allmänna aktiebolagsrättsliga låneförbudet- Med särskilt fokus på begreppet penninglån

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Josephine Tännström; [2022]
  Nyckelord :penninglån; aktiebolagsrätt; låneförbudet; närståendelån; NJA 2021 s 388; rekvisitet penningån; det aktiebolagsrättsliga låneförbudet; begreppet penninglån; det generella aktiebolagsrättsliga låneförbudet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The primary aim of the paper is to answer what is meant by the concept of money lending. Secondary questions to be answered are when a transaction constitutes a violation of the general prohibition of lending. LÄS MER

 4. 4. Ett prospektansvar som omfattar det emitterande bolaget : Huruvida prospektansvaret bör utvidgas och hur en sådan utvidgning bör utformas

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Carl Åhlander; [2022]
  Nyckelord :Aktiebolag; Börsrätt; Aktiebolagsrätt; Börs; Prospekt; Prospektansvar; Skadestånd; Skadeståndsrätt; Juridik; Affärsjuridik; Investerarskydd; Borgenärsskydd; Informationsansvar; Erbjudandehandling; Skadeståndsansvar; Harmonisering;

  Sammanfattning : Idag omfattar det skadeståndsrättsliga ansvaret för prospekt endast organledamöterna enligt regleringen i ABL. Frågan om ett utvidgat prospektansvar har genom en rapport från Finansinspektionen i september år 2021 fått ny aktualitet. LÄS MER

 5. 5. Likhet inför aktiebolagslagen - Något om tillämpningen av likhetsprincipen och generalklausulerna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :William Johansson; [2022]
  Nyckelord :associationsrätt; civilrätt; likhetsprincipen; generalklausulen; generalklausulerna; aktiebolagslagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar likhetsprincipen och generalklausulerna i svensk aktiebolagsrätt. Reglerna utgör en del av det så kallade minoritetsskyddet. Även om bestämmelserna är gamla, är tillämpningen och förhållandet mellan likhetsprincipen och generalklausulerna något som fortfarande debatteras. LÄS MER