Sökning: "Aktionsforskning inom socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Aktionsforskning inom socialt arbete.

 1. 1. Går det att odla platser? En explorativ studie över hur utformning och operationalisering i samband med urban odling utifrån kritisk placemaking kan bidra till hållbar stadsutveckling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Jennie-Ann Olsson Holm; [2019-08-12]
  Nyckelord :Kritisk placemaking; hållbar utveckling; social hållbarhet; hållbar stadsutveckling; urban odling;

  Sammanfattning : Studien tar avstamp i problematiken kring tomrummet mellan visioner om hållbar utveckling och metoder för att uppnå detsamma. Urban odling har under de senaste 15 åren i ökad grad uppmärksammats för dess potential att bidra till hållbar stadsutveckling - ekonomiskt, ekologiskt och socialt (Lang, 2014). LÄS MER

 2. 2. Glyfer - ett lustfyllt lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Caysa Jonassen; Linda Wallin Ström; [2016]
  Nyckelord :Glyfer; konkret material; laborativ undervisning; lustfyllt lärande; motivation; statistik;

  Sammanfattning : Det är känt att konkret material tillsammans med en laborativ undervisningsmiljö bidrar till elevers matematikutveckling (Moyer 2001; Rydsted &Trygg 2010; D’Angelo och Iliev 2012). Det finns även forskning som visar på att glyfer skapar en nyfikenhet som motiverar elevers lärande när det kommer till att arbeta med området statistik (Cartland 1996; Harbough 1995; Bergius & Emanuelsson 1997). LÄS MER

 3. 3. Att kasta ut barnet med badvattnet? En studie om progressiv pedagogik i klassrumspraktiken under Lgr11

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Raija Törnroos; [2015-03-16]
  Nyckelord :Aktionsforskning; Freinetpedagogik; Praktikarkitektur;

  Sammanfattning : Introduktion: I min elevgrupp, en grundkoleklass i årskurs två kom det upp åsikter om att skolan var tråkig. Vid närmare eftertanke kom jag underfund med att engagemanget bland eleverna de senaste åren sjunkit och att jag ändrat mitt sätt att lägga upp arbetet för eleverna. LÄS MER

 4. 4. Lärare och elever i aktion. Matematikutveckling för elever i behov av särskilt stöd

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Marianne Bjenning; [2013-10-17]
  Nyckelord :aktionsforskning; lärmiljö; reflektion; kommunikation;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med undersökningen är att belysa några pedagogers arbete kring elever i behov av stöd i matematik genom att de deltagande pedagogerna reflekterar över den egna praktiken samt ser nya möjligheter med hjälp av teori om och erfarenhetsutbyte kring arbetssätt och metoder. Följande frågeställningar har fokuserats i studien. LÄS MER

 5. 5. Från tanke till handling. Aktionsforskning i praktiken– En studie om tonårstjejers sociala situation på Perus landsbygd

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ursula Garro; [2010-03-19]
  Nyckelord :Tonårstjejer; barnrättighetsperspektiv; aktionsforksning; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur den sociala situationen kan se ut för tonårstjejer på Perus landsbygd, utifrån tjejerna som deltog i fokusgruppen på Arequipas landsbygd. Tanken är att undersöka hur tjejernas klass, ålder, etnicitet och kön kan påverka deras möjligheter att uttrycka sig och höras samt ta reda på vilka utmaningar de kan möta i samhället p g a att de är barn, flickor, fattiga och hör till en av Perus ursprungsbefolkningar. LÄS MER