Sökning: "Aktiv brusreducering"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Aktiv brusreducering.

  1. 1. Online Secondary Path Modelling for Spatial Active Noise Control with Arbitrarily Spaced Arrays

    Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

    Författare :Jesper Brunnström; [2021]
    Nyckelord :Active noise control; Secondary path modelling; Spatial; Adaptive filter; Multichannel; Least mean squares; Aktiv brusreducering; Sekundärvägsmodellering; Spatial; Adaptiv Filtrering; Multikanal; Minsta kvadratmetoden;

    Sammanfattning : In this work we explore online secondary path modelling (SPM) in the context of spatial active noise control (ANC). Specifically, we are interested in the reduction of broadband noise over a three-dimensional region, without restrictions on microphone and loudspeaker array placement. LÄS MER