Sökning: "Aktiv undervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade orden Aktiv undervisning.

 1. 1. Undervisning vid barns lek utomhus : Förskollärares syn på undervisningsbegreppet vid barns lek utomhus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Fanny Johansson; [2021]
  Nyckelord :Förskola; Undervisning; Utomhusvistelse; Lek; Sociokulturellt perspektiv; Utvecklingspedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är ur en sociokulturell syn på undervisning och lärande tillsammans med ett utvecklingspedagogiskt perspektiv bidra med kunskap om hur förskollärare uppfattar undervisningsbegreppet i förskolans kontext. Studien vill även undersöka hur förskollärare förhåller sig till undervisning vid barns lek utomhus samt hur de ser på sin egen roll vid barns lek utomhus. LÄS MER

 2. 2. Ökad delaktighet och inflytanbde i kemiundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Natalie D'Andrea; [2021]
  Nyckelord :Aktiv undervisning; anpassning; delaktighet; diffrentiering; formativ undervisning; inflytande; learning-by-doing; kemiundervisning; kemididaktik; utforskande undervisning; variation;

  Sammanfattning : I en årlig systematisk kvalitetsrapport 2019/2020 från en gymnasieskola framkom att elever generellt hade en oklar bild av vad delaktighet och inflytande i undervisningen innebär och att det i vissa klasser fanns missnöje avseende detta. Syftet med detta utvecklingsarbete är att förbättra förståelsen kring hur elever upplever delaktighet och vad inflytande betyder för elever på Naturvetenskapsprogrammet samt att ta fram underlag för undervisningsmaterial som vilar på vetenskaplig grund. LÄS MER

 3. 3. Utomhusundervisning; att se förskolegården som ett komplement

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Linnea Broman; Alexandra Ekström; [2021]
  Nyckelord :Undervisning; utomhusmiljö; förskollärarens perspektiv; medforskare; närvarande och didaktik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att lyfta fram förskollärares förhållningssätt kring utomhusundervisning. Studien tar sin utgångspunkt utifrån ett kvalitativt tillvägagångsätt och fem förskollärare deltog i semistrukturerade intervjuer. Det insamlade materialet ifrån intervjuerna bearbetades och analyserades utifrån en tematisk analys. LÄS MER

 4. 4. Tjejers talutrymme- Självklart eller ett genusproblem? : En undersökning om tjejer på gymnasiets möjligheter att ta plats i svenskklassrummet utifrån deras perspektiv

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Frida Fallgren; [2021]
  Nyckelord :genus; intervjuer; introvert och extrovert; lärares bemötande; talutrymme; tjejer på gymnasiet; ämnet svenska  ;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur tjejer upplever att deras plats i klassrummet i ämnet svenska ser ut och om tjejer i årskurs 3 på gymnasiet ser någon skillnad mot tjejerna i årskurs 1. Empirin samlades in genom semistrukturerade intervjuer av sex informanter, tre från årskurs 1 och tre från årskurs 3 på gymnasiet. LÄS MER

 5. 5. Formativ bedömning vid problemlösning i matematikundervisningen : en empirisk studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Betim Krasniqi; [2021]
  Nyckelord :Formativ bedömning; problemlösning; digital teknik; matematiska förmågor; matematiskt problem;

  Sammanfattning : Problemlösningsförmågan är en viktig matematisk förmåga. Den har en särställning i styrdokumenten då den både är en förmåga och samtidigt ett medel för undervisningen då problemlösning oftast testar flera andra förmågor samtidigt. LÄS MER