Sökning: "Aktiva äldre"

Visar resultat 1 - 5 av 198 uppsatser innehållade orden Aktiva äldre.

 1. 1. Samhällsplanering som främjar fysisk aktivitet : en granskning av plandokumentet över Gottsundaområdet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Karolina Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Gottsundaområdet; samhällsplanering; fysisk aktivitet; offentligt rum; hälsa;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur samhällsplanering kan påverka människors fysisk aktivitet i det offentliga rummet. Detta görs dels genom en litteraturöversikt men också genom en kvalitativ plananalys. Utifrån litteraturstudien har tre kategorier kunnat urskiljas som sedan används i studiens analys. LÄS MER

 2. 2. Aktiva personers upplevelser och erfarenheter av friluftsliv innan och under pandemin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Nora Malmgren; [2023]
  Nyckelord :Friluftsliv; hälsa; förändrade levnadsvanor välbefinnande; Covid - 19 pandemin;

  Sammanfattning : Bakgrund: I samband med coronapandemin som varade i tre års tid skapadesrestriktioner för samtliga i befolkningen. Syftet var att alla skulle förhålla sigtill dessa restriktioner och på så vis minska smittspridningen. Dessa åtgärdervar mer markanta och specifika för befolkningens äldre generation. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av fysisk aktivitet hos vuxna och äldre med depression : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Jennifer Prahl; Van Nguyen; [2023]
  Nyckelord :depression; fysisk aktivitet; omvårdnad; vuxna; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk aktivitet bidrar till att främja psykisk hälsa, välbefinnande samt minska depressiva symtom. Depression är en vanlig folksjukdom som drabbar cirka 280 miljoner människor i världen. Tidigare forskning har visat goda effekter på hälsan och fysisk aktivitet är en behandlingsmetod för depression. LÄS MER

 4. 4. Skogliga studenters yrkespreferenser - en jämförelse mellan studenter, alumner och befintliga tjänster inom skogsbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Maja Wassell; Timothy Kullin; [2022]
  Nyckelord :career choice; employers; students; the forest industry; the Forest Sciences Program; yrkesval; arbetsgivare; studenter; skogsbranschen; Skogskandidatprogrammet;

  Sammanfattning : Syftet var att undersöka vilka yrken aktiva studenter på Skogskandidatprogrammet tänker sig efter examen, jämföra deras tilltänkta yrkesval med alumnernas nuvarande yrke samt de tjänster som finns tillgängliga hos presumtiva arbetsgivare. Syftet var även att undersöka hur kön, ålder och arbetslivserfarenhet påverkar tilltänkt yrkesval hos aktiva studenter. LÄS MER

 5. 5. Äldres delaktighet i ett alltmer digitaliserat samhälle, den digitala klyftan och etiken, en strukturerad Litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Annkatrin Hemmenbach; [2022]
  Nyckelord :Elderly; digital divide; active ageing; digital inequalities; ethical aspects; Äldre; digital klyfta; aktivt åldrande; digital ojämlikhet; etiska aspekter;

  Sammanfattning : Introduktion: Alla i samhället påverkas av den digitala omställningen och covid-19 pandemin har fungerat som murbräcka för både ökad digital transformering och ökad användning. den äldre gruppen varit mest utsatt inte bara iform av ökad risk för död till följd av sjukdomen utan även varit begränsad i sitt sociala liv med minskad delaktighet som följd. LÄS MER