Sökning: "Aktivering"

Visar resultat 1 - 5 av 343 uppsatser innehållade ordet Aktivering.

 1. 1. Djurassisterad terapi som del i omvårdnaden av äldre med kognitiv nedsättning eller demens : Inom särskilt boende

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Jonas Christiansson; Joanna Rönneke; [2021]
  Nyckelord :demens; djurassisterad terapi; effekt; hälsofrämjande omvårdnad; kognitiv nedsättning; personcentrerad vård; sjuksköterska; särskilt boende; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kognitiv nedsättning och demens är degenererande tillstånd som kräver komplex omvårdnad då påverkan sker på både kognitiva funktioner, kommunikationsförmåga och psykiskt mående. Tillstånden kräver ofta farmakologisk behandling vilket oundvikligt riskerar att leda till biverkningar för den äldre. LÄS MER

 2. 2. Bestämning av myosin ATPas med NADH-kopplade mätsystem jämfört med in vitro motilitet med isolerat myosin och aktin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Rahaf Soudan; [2021]
  Nyckelord :Myosin; Actomyosin; heavy meromyosin; NADH-kopplade mätsystem; in vitro-motilitetsanalys IVMA .;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med denna studie var att jämföra NADH-kopplade mätsystem och in vitro motilitets-analys (IVMA) för att bestämma aktiviteten hos isolerat myosin. Från NADH-kopplade analysmätningar bestämdes tre parameter: den maximala hastigheten med vilken myosin hydrolyserar ATP i frånvaro av F-aktin (V0), den maximala ATPas-hastigheten för myosin i närvaro av mättande aktin (kcat) och den koncentration av aktin som behövs för att nå halv maximal aktivering av myosin ATPas-aktivitet (KATPas). LÄS MER

 3. 3. Så kommer vi ihåg friluftslivet från skolåren : Idrottlärarstudenters uppfattning av undervisningen i friluftsliv från deras skolår

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Anna Wåhlin; [2021]
  Nyckelord :Outdoor life; Outdoor education; Engströms Logiker; Experience; belonging; PE Students; Friluftsliv; Skolans friluftsliv; Engströms Logiker; Upplevelser; Gemenskap; Idrottslärarstudenter;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Studiens syfte är att undersöka hur bilden och aktiveringen av friluftsliv ser ut hos dagens förstaårsstudenter vid idrottslärarprogrammen i Sverige och hur de upplevt sin egen friluftsundervisning under åren i skolan. Frågeställningarna som undersöks i studien är: Hur ser förstaårsstudenter på sitt eget friluftsliv? Vilka minnen har förstaårets idrottslärarstudenter av friluftsundervisningen från ungdomsskolan? Vilka drivkrafter påverkar lärande och utövande av friluftsliv för idrottlärarstudenter? Metod Studien har genomförts på förstaårsstudenter vid de nationella utbildningarna till idrottslärare. LÄS MER

 4. 4. Beteendeaktivering : En app för behandling av depression

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Malin Widén; Gustav Brorson; Jonathan Öhrling; Erik Mattfolk; Lukas Jonsson; August Carlson; Daniel Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Depression; beteendeaktivering; självhjälpsverktyg; applikation;

  Sammanfattning : Följande rapport beskriver ett projektarbete inom kursen TDDD96 Kandidatprojekt i pro-gramvaruutveckling vid Linköpings universitet som genomfördes våren 2021 av sju studen-ter. Projektet innefattade utvecklingen av en mobilapp med målet att skapa en digital im-plementation av den psykologiska behandlingsformen beteendeaktivering. LÄS MER

 5. 5. Samband mellan aktivering och problembeteenden hos svenska hundar : en enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Linnea Höglund Rehn; Hanna Thorén; [2021]
  Nyckelord :beteende; djuromvårdnad; motion; stress; välfärd;

  Sammanfattning : Problembeteenden som uppvisas av hundar har i tidigare studier visats utgöra en risk för både djurhälsopersonal i professionell miljö, och för hunden själv och dess välfärd. I litteraturen som publicerats inom ämnet finns olika definitioner av problembeteenden, men det kan beskrivas som ett uppvisat beteende som leder till negativa konsekvenser för hunden, eller som upplevs vara problematiskt av människor i hundens omgivning. LÄS MER