Sökning: "Aktiviteter"

Visar resultat 1 - 5 av 7000 uppsatser innehållade ordet Aktiviteter.

 1. 1. En tvärsnittsstudie gällande ansträngningsinkontinens hos fysiskt aktiva nulliparous.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Evelina Löfgren; Lisa Boijort; [2022]
  Nyckelord :Nulliparous; women; physical activity; stress urinary incontinence; urinary incontinence; pelvic floor dysfunction;

  Sammanfattning : Bakgrund Urininkontinens är ett av de vanligaste kroniska hälsoproblemen i samhället, där få söker vård för sina besvär, vilket innebär en försämrad livskvalitet. Resultatet huruvida träning påverkar urinläckage varierar i tidigare forskningsstudier. LÄS MER

 2. 2. När kroppen sviker : En kvalitativ litteraturstudie om patienters upplevelse av att leva med hjärtsvikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linnea Sjödahl; [2022]
  Nyckelord :Hjärtsvikt; patient; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är en global och livslång sjukdom som medför symptom som förändrar livssituationen. Fysiska och känslomässiga påfrestningarna visar sig vara faktorer som försvårar vardagen. Samsjuklighet av andra sjukdomar är vanligt förekommande och bidrar till ökade risker att dö. LÄS MER

 3. 3. Inkludering i fritidshem och förskola : En kvalitativ studie av fritidspedagogers och förskollärares inkluderingsarbete i relation till pedagogiskt ledarskap

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Minela Nuhic; [2022]
  Nyckelord :Inkludering; pedagogiskt ledarskap; fritidspedagoger; förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa det inkluderingsarbete förskollärare och fritidspedagoger gör i fritidshem respektive förskola utifrån pedagogiskt ledarskap i relation till möjligheter och förutsättningar försedda av verksamheten. Studien är formad efter kvalitativ metod med hermeneutisk ansats, eftersom studien handlat om att förstå, tolka och uppfatta den information som uppkommit i samband med intervjuerna. LÄS MER

 4. 4. Interventioner som påverkar aktivitetsutförandet i skolan för barn med ADHD eller autismspektrumtillstånd : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård

  Författare :Kenny Gustafsson; Vallin Elin; [2022]
  Nyckelord :arbetsterapi; skolaktiviteter; delaktighet; kognitiva färdigheter; sociala färdigheter;

  Sammanfattning : Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har nedsatta kognitiva förmågor och bristande interaktions- och kommunikationsförmågor, vilket leder till svårigheter i aktiviteter ihop med andra i skolmiljön. Kognitiva dysfunktioner leder till delaktighetsinskränkning och påverkar aktivitetsutförande i vardagsaktiviteter samt skolaktiviteter. LÄS MER

 5. 5. "Möjligheten att flytta världar" : Sex förskollärares syn på bildskapande aktiviteter i förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Madeleine Mandlbauer; Therese Nirs; [2022]
  Nyckelord :Visual art; expression; knowledge development; preschool children; the role of the preschool teacher; Bildskapande; förskollärarens roll; förskolebarn; kunskapsutveckling; uttryckssätt.;

  Sammanfattning : Bildskapande används både inom förskola och skola där helheten av erfarenheter, kunskaper, känslor och upplevelser gynnar barns kunskapsutveckling. Syftet med studien har varit att öka kunskapen om förskollärares olika syn på bildskapande verksamhet i förskolan. I studien användes metoden intervju. LÄS MER