Sökning: "Aktivitetsbaserad kontorsmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Aktivitetsbaserad kontorsmiljö.

 1. 1. Mer än bara ett myndighetskontor : En studie om hur ett myndighetskontor kan utformas för att främja arbetsgruppens önskade arbetssätt.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Therese Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Spatial Design; Information Design; Office; Activity-Based Work; Zone Division; Functionality; Creativity; Rumslig gestaltning; Informationsdesign; Kontor; Aktivitetsbaserat arbetssätt; Zonindelning; Funktionalitet; Kreativitet;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en studie i hur en kontorsmiljö i form utav fyra stycken cellkontor och ett konferensrum kan utformas för en myndighet. Med syfte att skapa ett gestaltningsförslag som visualiserar möjliga lösningar för kontorets arbetsgrupp, för att sedan utformas till en aktivitetsbaserad kontorsmiljö som ska stödja arbetsgruppens behov och arbetssätt. LÄS MER

 2. 2. Det aktivitetsbaserade kontoret : Att välja mellan uppgiften och kollegorna

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Erik Thule Valestrand; Mika Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Aktivitetsbaserat kontorsmiljö; virtuell kontext; medarbetarskap; ledarskap; psykologiska kontrakt; tillit; kontroll; effektivitet;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker förändringen från cellkontor till aktivitetsbaserat kontor. Syftet med detta arbete är att undersöka hur det är att arbeta i en aktivitetsbaserad kontorsmiljö. Arbetet syftar också till att undersöka hur relationen mellan medarbetare och chefer präglas av kontorsmiljön. LÄS MER

 3. 3. När ens fasta plats försvinner : En kvalitativ studie om anställdas upplevelser av bytet från traditionellt till aktivitetsbaserat kontor

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Alicia Hansen; Johanna Vadsten; [2017]
  Nyckelord :Activity-based office; activity-based working; ABW; flex office; sensemaking; experiences; Aktivitetsbaserade kontor; aktivitetsbaserat arbetssätt; aktivitetsbaserad arbetsmiljö; flexkontor; meningsskapande; upplevelser;

  Sammanfattning : Denna studie har utgångspunkt i den trend där allt fler organisationer, såväl privata som offentliga, idag inför aktivitetsbaserade kontor. Studiens syfte är att undersöka de anställdas upplevelser av den förändringsprocess som genomförts till aktivitetsbaserat kontor och deras upplevelser av att arbeta aktivitetsbaserat. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkar framtidens kontor välbefinnandet? : En kvalitativ intervjustudie om välbefinnandet på aktivitetsbaserade arbetsplatser

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Maria Björk; Josefin Håkansson; [2017]
  Nyckelord :Arbetsterapi; kontorsmiljö; kvalitativ intervjustudie; välbefinnande.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med examensarbetet är att beskriva hur anställda på en aktivitetsbaserad arbetsplats upplever sitt välbefinnande på arbetsplatsen. Metod: Examensarbetet är en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats som utgår från semistrukturerade öppna frågor. Två företag rekryterades med fem informanter vardera. LÄS MER

 5. 5. Vem styr vem? : Makten över det möjligas gräns i ett gränslöst kontorslandskap.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna Henriksson; Petter Ådahl; [2017]
  Nyckelord :Aktivitetsbaserad kontorsmiljö; Actor network theory; styrning; flexkontor; strategier och taktiker; gränslöst arbete; makt; arbetsorganisering; kontorsutformning;

  Sammanfattning : Denna uppsats bygger på en observationsstudie som undersöker den aktivitetsbaserade kontorsmiljön utifrån hur den fysiska platsen och miljön styr och styrs av de människor och objekt som befinner sig på platsen. Syftet är att bidra till en djupare förståelse för hur makt kan manifesteras genom att handlande möjliggörs, uppmuntras och begränsas i fysiska rum, såväl av objekten som av människorna som befinner sig på platsen. LÄS MER