Sökning: "Aktivitetsbaserad"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade ordet Aktivitetsbaserad.

 1. 1. Den aktivitetsbaserade arbetsplatsen - en akademisk mardröm? : En fallstudie om hur den aktivitetsbaserade arbetsplatsen påverkar den upplevda produktiviteten hos MDU-Eskilstunas forskningsaktiva akademiker

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Johanna Björkman; Hanna Estenstad; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Datum: 22-01-13 Nivå: Kandidatuppsats Företagsekonomi, 15 hp Akademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens universitet Författare:    Johanna Björkman (97/07/31)        Hanna Estenstad (97/08/31) Titel: Den aktivitetsbaserade arbetsplatsen - En akademisk mardröm?  Handledare: Ulf Andersson Nyckelord: Aktivitetsbaserade arbetsplatser, upplevd produktivitet, flexkontor, akademisk miljö, produktivitet Forskningsfråga: Hur påverkas den upplevda produktiviteten hos de forskningsaktiva medarbetarna vid Mälardalens universitet Eskilstuna av en aktivitetsbaserad arbetsplats? Syfte: Syftet med den här studien är att undersöka om och hur de forskningsaktiva medarbetarna på Mälardalens universitet i Eskilstuna upplever att deras produktivitet påverkas av den aktivitetsbaserad arbetsplatsen. Metod: I denna studie har en blandning av kvantitativ och kvalitativ metod använts med en deduktiv ansats. LÄS MER

 2. 2. SOCIALT ARBETE OCH AKTIVITETSBASERADE ARBETSPLATSER - POSITIVT ELLER NEGATIVT FÖR SOCIALSEKRETERARE? : En litteraturstudie om aktivitetsbaserade arbetsplatser inverkan på socialsekreterares yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Eric McCluskie; [2022]
  Nyckelord :Social service worker; activity-based workplace; impact; professional role; workplace; cooperation; Socialsekreterare; aktivitetsbaserad arbetsplats; inverkan; yrkesroll; arbetsplats; samverkan;

  Sammanfattning : Socialsekreterare förväntas alltmer interagera med andra organisationer för att utföra effektivt socialt arbete. En lösning har blivit att introducera mer flexibla arbetsplatser i form av aktivitetsbaserade arbetsplatser (ABW) för att förbättra interaktion och kommunikation mellan anställda. LÄS MER

 3. 3. Laborativ matematik ur ett elevperspektiv : En kvalitativ studie där elevers uppfattningar om laborativ matematik jämförs med lärares syfte.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Alexandra Vesterberg; [2022]
  Nyckelord :Aktivitetsbaserad undervisning; mellanstadiet; praktisk undervisning;

  Sammanfattning : Intresset för den laborativa matematikundervisningen har ökat i Sverige och en anledning till detta är att skolor vill förbättra och utveckla sin undervisning i matematik. Lärare belyser att den laborativa matematikundervisningen underlättar för eleverna och hjälper dem förstå den abstrakta matematiken. LÄS MER

 4. 4. Ett lugnare campus : En studie om zonindelning och högkänsliga studenters behov i en studiemiljö

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Hultman Ida; [2022]
  Nyckelord :Informationsdesign rumslig gestaltning aktivitetsbaserad studiemiljö rumsformer zon högkänslig personlighet tillgänglighet indelning kommunikation;

  Sammanfattning : This study is a degree project in information design with a focus on spatial design. This study is about investigating how students with a highly sensitive personality experience the study environment on Mälardalen's university campus. LÄS MER

 5. 5. Effects of the BetterBack😊 Model of Care for Low-Back Pain in Swedish Primary Health Care : A statistical analysis

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för prevention, rehabilitering och nära vård

  Författare :Staffan Holm; [2021]
  Nyckelord :low back pain; model of care; ländryggssmärta; vårdprogram;

  Sammanfattning : Introduction: Low back pain (LBP) is a common, globally occurring, and difficult to treat health issue. In Swedish primary health care, there is an issue with health care providers not using up-to-date practice when dealing with LBP. LÄS MER