Sökning: "Aktivitetsförlust"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Aktivitetsförlust.

 1. 1. BETYDELSEN AV AKTIVITET I PENSIONSÅLDERN En systematisk litteraturöversikt med kvalitativ ansats

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Cassandra Blomdahl; Andrea Jansson; [2021-06-02]
  Nyckelord :occupational therapy; meaningful occupation; retirement;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att ha ett arbete att gå till är en betydande del i mångas liv, och är en aktivitet somvanligtvis sträcker sig över en lång tidsperiod. Att gå från att vara yrkesverksam till att bliålderspensionär innebär en förändring i aktivitetslivet, där aktiviteter som tidigare fyllt vardagen ochgivit mening nu försvinner. LÄS MER

 2. 2. Coronapandemins inverkan på chefers arbete med att främja sociala aktiviteter på äldreboenden. En kvalitativ studie baserad på intervju och enkäter med chefer på äldreboenden i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Naida Lindov; Josefin Lindström; [2021]
  Nyckelord :COVID-19 - Pandemi; Äldre; Socialt utanförskap -Ensamhet - Psykisk ohälsa; Aktivitetsförlust; Aktivitetsutanförskap; Chefer; Occupational Therapy COVID-19; Pandemic; Elderly; Social exclusion; Loneliness; Mental illness; Occupational deprivation; Occupational alienation; Managers; Occupational Therapy; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Coronapandemin har medfört restriktioner där bland annat besöksförbud infördes från 30 mars till 1 oktober 2020 på äldreboenden i Sverige. Författarna undersöker hur besöksförbudet har påverkat hur chefer arbetar med socialt utanförskap och för att främja social inkludering under denna tidsperiod. LÄS MER

 3. 3. Aktivitetsmöjligheter för ensamkommande barn och ungdomar bosatta på HVB-hem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Rebecka Kjellberg; Terese Sjödahl; [2017]
  Nyckelord :Aktivitet; Arbetsterapi; Ensamkommande barn och ungdomar; Flyktingbarn; HVB-hem; Integration; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Aktivitetsförlust är vanligt som ensamkommande barn och ungdom. Dagliga aktiviteter och vardagsstruktur främjar välmående i den nya livssituationen. Syfte: Syftet med studien är att kartlägga och undersöka personalens erfarenheter kring aktivitet för ensamkommande barn och ungdomar som är bosatta på HVB-hem. Metod: Mixad metod användes. LÄS MER

 4. 4. Förändringar i vardagens aktiviteter ur ett anhörigperspektiv – Anhöriga till närstående med progredierande neurologisk sjukdom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Johanna Kristiansson; Sofie Hansson; [2016]
  Nyckelord :aktivitetsvetenskap; aktivitetsförlust; ohälsa; meningsfulla aktiviteter; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : I Sverige finns det idag ca 1,3 miljoner anhöriga som hjälper/vårdar en närstående. Ur ett hälsoperspektiv kan anhöriga uppleva problem i sin vardag som kan bidra till ohälsa och ökade kostnader för samhället. LÄS MER

 5. 5. Metoder för aktivitetstest av anammox och ammoniakoxiderande bakterier på bärarmaterial

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Ida Gustafsson; [2013]
  Nyckelord :Anammox; AOB; Activity test; Temperature dependence; Nitrogen removal; Anammox; AOB; Aktivitetstest; Temperaturberoende; Kväverening;

  Sammanfattning : I och med övergödningsproblematiken i Östersjön och Sveriges åtaganden i samband med Baltic Sea Action Plan kommer det i framtiden ställas högre krav på rening av kväve från de större avloppsreningsverken i Sverige.Anammox är processen där ammonium oxideras till kvävgas med nitrit som elektonacceptor. LÄS MER