Sökning: "Akutmottagning rutiner"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Akutmottagning rutiner.

 1. 1. Faktorer som påverkar patientsäkerheten vid intrahopital transport av kritiskt sjuk patient

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linda Sjöqvist; Louise Börjesson; [2020]
  Nyckelord :AVvikande händelse; Intrahospital transport; Livshotande sjukdom; Patientsäkerhet; Riskfaktorer;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Intrahospitala transporter (IHT) är en viktig del av vårdkedjan för att kunna ställa diagnoser och utföra behandlingar som inte kan göras på en akutmottagning. Sjuksköterskan har en viktig roll vid IHT, för att säkerställa att en god omvårdnad upprätthålls under transporten och se till att patientens värdighet och respekt bevaras. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar sjuksköterskans arbetsmiljö på akutmottagningen : en integrerad litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Jeanette Nordström; Emmelie Stenman; [2020]
  Nyckelord :Integrerad litteraturöversikt; sjuksköterska; arbetsmiljö; akutmottagning; faktorer; konsekvenser; omvårdnad;

  Sammanfattning : Akutmottagningen är en central punkt inom akutsjukvården där arbetsmiljön är unik och patientflödet kan variera mycket. Akutmottagningen kännetecknas många gånger av ett snabbt arbetstempo där det krävs att sjuksköterskan kan ta snabba beslut och kan arbeta självständigt. LÄS MER

 3. 3. Personcentrerad omvårdnad på akutmottagningar : -En kvalitativ observationsstudie med semistrukturerade intervjuer

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Alexandra Jägerström; Susan Tahmasebpour; [2020]
  Nyckelord :Person-centered care; emergency department; nurse.; Personcentrerad omvårdnad; akutmottagningar; sjuksköterskor.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det kan uppfattas av personalen på akutmottagningar att personcentrerad omvårdnad inte är möjligt med tanke på korta vårdmöten, fasta rutiner och olika styrdokument för vad som gäller vid triagering samt handläggning av patienter. Därmed behövs ett förtydligande av begreppet samt identifiera faktorer som påverkar tillämpningen av personcentrerad omvårdnad på akutmottagningar. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som kan påverka mötet med patienter som utsatts för våld i nära relation : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Annelie Drevstam Norling; Katarina Löfgren; [2019]
  Nyckelord :Emergency Department; Emergency Medical Services; Intimate partner violence; Nursing Care; Patient-Centered Care; Akutmottagning; Akutsjukvård; Omvårdnad; Personcentrerad vård; Våld i nära relation;

  Sammanfattning : Sjuksköterskans professionella ansvar är att främja människors hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt att lindra lidande, detta kan ske genom personcentrerad vård. Vid personcentrerad vård är det människan som är i behov av vård som ska sättas i centrum. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans psykiska reaktioner och behov efter traumatiska händelser i arbete på akutmottagning : med inriktning på avlastande samtal, psykologisk debriefing och hinder för genomförande

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Moa Karlsson; Jessica Pierre; [2019]
  Nyckelord :Defusing; barriers; Psychological debriefing; Nurse s experience; Nurse s needs; Traumatic event; Avlastande samtal; Hinder; Psykologisk debriefing; Sjuksköterskans upplevelse; Sjuksköterskans behov; Traumatisk händelse;

  Sammanfattning : Inom arbetet på en akutmottagning utsätts sjuksköterskor regelbundet för traumatiska händelser. Detta kan påverka både den psykiska och fysiska hälsan negativt samt även påverka kvalitén på vården. LÄS MER