Sökning: "Alaa Zaki"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alaa Zaki.

  1. 1. Intern logistik, industriella projekt med utvald processutrustning

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

    Författare :Gabi Saiegh; Alaa Zaki; [2016]
    Nyckelord :Värdeflödesanalys; Effektivisering; Pastörisering;

    Sammanfattning : En förstudie av produktionen på ett företag gjordes med syfte att kartlägga produktionen på pastöriseringsavdelningen och därefter skapa ett förbättringsförslag. Målet med projektet är att arbeta fram två förbättringsförslag på åtgärder för att minska slöseriet på pastöriseringsavdelningen, ta fram en standard avseende arbetssättet i pastöriseringsavdelningen och jämföra det nya arbetssättet med det tidigare samt att ta fram ett förbättringsförslag avseende arbetssättet i orderhanteringen. LÄS MER