Sökning: "Alban Ceku"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alban Ceku.

  1. 1. Digital kompetens hos grundskollärare. En kvalitativ studie om lärares förutsättningar för digital undervisning

    Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

    Författare :Alban Ceku; Dennis Jangbrand; Noa von Bahr; [2021-11-15]
    Nyckelord :Digital kompetens; digitala verktyg; kompetensutveckling; grundskollärare; skola;

    Sammanfattning : In the last ten years the rate in which digitalization has proceeded in schools hasincreased rapidly. Many new digital resources have been introduced that create newpossibilities in ways that education and teaching can be conducted. This has createdbig demands on teachers who need to build new knowledge on how these digitalresources can be used. LÄS MER