Sökning: "Albert Brunström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Albert Brunström.

  1. 1. Om jag inte skrattar, gråter jag! : En litteraturstudie om upplevelsen av humor i omvårdnaden ur ett patientperspektiv

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola

    Författare :Albert Brunström; Viktor Mathiasson; [2019]
    Nyckelord :humor; kommunikation; kvalitativ; omvårdnad; patient; personcentrerad vård; travelbee; vårdrelationer;

    Sammanfattning : Bakgrund: Humor är ett mångfacetterat begrepp som har en god psykologisk och fysiologisk påverkan på patienterna. Trots sina positiva effekter har humor länge varit ett svårt ämne inom hälso- och sjukvård. Humor i vården handlar bland annat om att lätta upp den allt som oftast allvarliga stämning som kan finnas. LÄS MER