Sökning: "Albert Enger"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Albert Enger.

  1. 1. Räddningstjänstens arbete med Agenda 2030

    Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

    Författare :Albert Enger; Erika Persson; [2022]
    Nyckelord :Agenda 2030; Räddningstjänst; FN:s globala hållbarhetsmål; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB ; Handlingsprogram; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : The importance of sustainability is constantly increasing in today’s society and 2015 the United Nations adopted 17 global sustainable development goals (SDGs), summarized as the “2030 Agenda”. To achieve the 2030 Agenda all sectors must become involved which means that the Fire and Rescue Services (FRS) must contribute to this sustainability work. LÄS MER