Sökning: "Albert Israelsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Albert Israelsson.

  1. 1. Norrlandslök – nordlig raritet, mellansvensk torparväxt eller återfunnen skånsk spetsforskning? : ursprung och bevarandevärden för en udda Allium-hybrid i den svenska nationella genbanken

    Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

    Författare :Erik De Vahl; [2016]
    Nyckelord :Albert Levan; Allium; bevarandevärden; biologisk mångfald; genbank; Grönt kulturarv; kantlök; Norrlandslök; POM; växters namn;

    Sammanfattning : Två udda Allium-hybrider samlades under POM:s Sparrisupprops inventeringsfas in och provodlades. Deras taxonomiska status har varit okänd men i den nationella genbanken i Alnarp har de förts in som Allium nutans, Sibirisk kantlök. LÄS MER