Sökning: "Albert Mustafa"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Albert Mustafa.

  1. 1. EFFEKTIVISERING AV ARBETSPROCESSER INOM EN PALLIATIV VÅRDENHET

    M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion;

    Författare :Albert Mustafa; Paul Margose; [2015]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syfte - Syftet med studien är att identifiera utmaningar till varför ineffektivitet uppstår inom en palliativ vårdenhets arbetsprocess och hur de kan hanteras. För att uppfylla syftet har två frågeställningar formulerats: 1. Vilka orsaker till en ineffektiv arbetsprocess finns inom en palliativ vårdenhet? 2. LÄS MER