Sökning: "Albin Berntsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Albin Berntsson.

  1. 1. SeamFlex - Ett strategiskt åtgärdsprogram för framtidens flexibla arbetsplats En kvalitativ fallstudie om vilka strategiska åtgärder de kommersiella fastighetsbolagen bör genomföra för att skapa flexibilitet och enkelhet för kommersiella kunder.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Albin Berntsson; Emanuel Sandström; [2021-06-30]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The world is changing rapidly as technology and innovate solutions develop and create flexibility and simplicity. The commercial real estate companies, which traditionally have been relatively conservative, are now facing an upcoming conversion. LÄS MER