Sökning: "Albin Berntsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Albin Berntsson.

  1. 1. SeamFlex - Ett strategiskt åtgärdsprogram för framtidens flexibla arbetsplats En kvalitativ fallstudie om vilka strategiska åtgärder de kommersiella fastighetsbolagen bör genomföra för att skapa flexibilitet och enkelhet för kommersiella kunder.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Albin Berntsson; Emanuel Sandström; [2021-06-30]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Världen förändras allt snabbare i takt med att teknik och innovativa lösningar utvecklasoch skapar flexibilitet och enkelhet. De kommersiella fastighetsbolagen, som traditionellthar varit relativt konservativa, står nu inför en kommande omställning. LÄS MER