Sökning: "Albin Engvall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Albin Engvall.

  1. 1. Digitalisering av gårdsbutiken : en fallstudie av Local Food Nodes

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

    Författare :Hanna Engvall; Ylva Gustafsson; [2017]
    Nyckelord :gårdsbutik; livsmedel; digitalisering; innovation; relationsmarknadsföring; småskalig livsmedelsproduktion; livsmedelsstrategin;

    Sammanfattning : Det svenska jordbruket har genomgått rationaliseringar och jordbruken har blivit allt större och mer specialiserade sedan slutet på 1900-talet. Mindre enheter har haft svårt att konkurrera och därför tvingats lägga ner. Intresset för närodlad mat har däremot växt i samhället under de senaste åren. LÄS MER