Sökning: "Albin Forsberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Albin Forsberg.

 1. 1. Timber Concrete Composite floors with Cross Laminated Timber - Structural behavior & Design

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Albin Forsberg; Filip Farbäck; [2020]
  Nyckelord :timber concrete composite; TCC; floors; cross-laminated timber; CLT; structural behavior; design methods; Gamma method; Equivalent gamma method; Extended gamma method; RFEM; first natural frequency; serviceability limit state; ultimate limit state; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : På grund av den ökade miljö- och klimatmedvetenheten har övergången till förnybara material påskyndats, och detsamma gäller intresset för träbyggande. Med att bygga högt i trä kommer dock ett flertal konstruktionsmässiga utmaningar, där en av utmaningarna är dynamik på grund av träets låga egenvikt jämfört med andra mer konventionella byggnadsmaterial. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av att delge negativa besked : En integrerad kunskapsöversikt

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Malin Olofsson; Albin Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Breaking bad news; Role of the nurse; Nurses’ point of view; Barriers; Communication; Integrative review.;

  Sammanfattning : The event of breaking bad news is a subject that no one present in the practical setting could choose to avoid. It is a subject that the practitioners comes in touch with during a daily basis. LÄS MER

 3. 3. FLERVÅNINGSHUS MED TRÄSTOMME : En undersökning av utformningsprocessen för detaljlösningar i trä

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Albin Lundberg; Pontus Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Multi-story wooden construction WMC ; cross-laminated timber CLT ; glued laminated timber glulam ; detailed technical solutions; construction planning; development of wood construction; improvement process; environmental effect; Flervåningshus i trä; korslaminerat trä KL-trä ; limträ; detaljlösningar; projektering; utveckling av träbyggande; förbättringsprocess; miljöpåverkan;

  Sammanfattning : Multi-story wood frame construction is a highly relevant topic today because of the need to continue to develop the relatively new building technique to create a sustainable way to keep constructing new buildings. Because the use of wood as a frame material in multi-story buildings is still new, there are still issues that come with the choice to use it. LÄS MER

 4. 4. IoT Offensive Security Penetration Testing : Hacking a Smart Robot Vacuum Cleaner

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Albin Larsson Forsberg; Theodor Olsson; [2019]
  Nyckelord :IoT; Hacking; Robot Vacuum Cleaner; Threat Modeling; Personal Information; Privacy; Penetration Testing; Offensive Security;

  Sammanfattning : IoT devices can be found in almost any type of situation as the availability and viability of them has surged in the last decade with technological advancements. The purpose of this project is to investigate how secure these types of devices, in particular a robot vacuum cleaner, actually are if an ill intended actor tries to interfere with the device. LÄS MER

 5. 5. Vilka alternativa återvinningsområden finns för gips?

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Albin Forsberg; Samira Simatova; [2017]
  Nyckelord :Gips; gipsskivor; avfall; återvinning; deponi;

  Sammanfattning : Jordens ökande befolkning utnyttjar jordens begränsade naturresurser allt mer, det skapar behov av resurseffektivitet. EU har angett i direktiv att minst 70% av icke-farligt avfall från byggsektorn senast år 2020 ska enligt prioriteringsordning återanvändas, materialåtervinnas eller energiåtervinnas. LÄS MER