Sökning: "Albin Hartsner"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Albin Hartsner.

 1. 1. Ska jag vara helt sann i mig själv så skulle jag skita i det! : En kvalitativ studie om politikers och lärares attityder till betyg i ordning och uppförande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för Lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Sektionen för Lärarutbildning

  Författare :Albin Martinsson Hartsner; Niklas Larsson; [2013]
  Nyckelord :Skola Ordningsbetyg Ordningsomdöme Ordning Uppförande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka lärares och politikers attityder kring disciplinär bedömning i skolan, samt hur de ser på ett eventuellt införande av ordningsbetyg. Foucaults teorier om makt och kunskap ligger som utgångspunkt för studien och den undersökningsmetod som använts är semistrukturerade personliga intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Geografiska traditionstraditioner : En studie av de geografiska traditionernas närvaro i kursplaner och hos yrkesverksamma SO-lärare i grundskolans senare del

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Albin Martinsson Hartsner; Simon Wiberg; [2012]
  Nyckelord :Geografiska traditioner; SO-lärare; Kursplansanalys; Ämnessyn; ToH 55; Lgr 62; Lgr 69; Lgr 80; Lpo 94; Lgr 11;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka vilken vikt de geografiska traditionerna ges i den nuvarande och i tidigare kursplaner för ämnet geografi samt hur dessa traditioner visar sig hos aktiva SOlärare i grundskolans senare del i deras syn på geografiämnets beståndsdelar.Uppsatsen tar avstamp i en redogörelse för Pattisons fyra geografiska traditioner (den rumsliga, den regionala, den naturgeografiska och människa-natur traditionen) med tillägg av den kritiska traditionen som Graves benämner den. LÄS MER