Sökning: "Albin Irell Fridlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Albin Irell Fridlund.

  1. 1. Faktorer som påverkar värdet för småhus i Stockholms län

    Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Albin Irell Fridlund; Idun Cederberg; [2021]
    Nyckelord :Statistics; Applied mathematics; House prices; Property owner; Linear regression; Statistik; Tillämpad matematik; Huspriser; Fastighetsbolag; Linjär regression;

    Sammanfattning : I den här rapporten undersöks hur geografiskt läge, fastighetens fysiska egenskaper och ägandeform påverkar priset för småhus i Stockholms län. Målet med undersökningen är att ta fram en modell, baserad på de faktorer som påverkar bostadspriset mest, som kan användas för att uppskatta en fastighets värde. LÄS MER