Sökning: "Albin Moberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Albin Moberg.

  1. 1. Andelsbaserad gräsrotsfinansiering och spridningsförbudet - En studie om hur spridningsförbudet i 1 kap. 7 § aktiebolagslagen påverkar kapitalanskaffningen i privata bolag

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Albin Moberg; [2019-02-13]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Gräsrotsfinansiering används av allt fler privata bolag för att finansiera sin verksamhet. Den digitala utvecklingen har medfört att bolag med hjälp av digitala plattformar kan nå ut till en betydande personkrets med erbjudande om att teckna eller förvärva aktier eller andra värdepapper. LÄS MER