Sökning: "Albin Skilje"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Albin Skilje.

  1. 1. En sannolikhetsteoretisk behandling av diusion baserat p˚a Einsteins modell av Brownsk r¨orelse

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

    Författare :Johan Friemann; Artur Karlsson; Simon Larsson; Albin Skilje; [2019-06-26]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : I det här arbetet undersöker vi Brownsk rörelse och dess förbindelse med värmeledningsekvationen. Som förberedande material presenterar vi härledningen och lösningen till värmeledningsekvationen på R och den förutsättande termodynamiken som krävs för att förstå Albert Einsteins artikel om suspenderade partiklar i en utspädd lösning. LÄS MER