Sökning: "Albin Ternstrand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Albin Ternstrand.

  1. 1. Covid-19 och dess påverkan på tillverkande företag Hur har ett tillverkande företag hanterat pandemin och dess utmaningar?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Filip Rehnman; Albin Ternstrand; [2021-06-30]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The goal of the study is to examine the effect Covid-19 has had on manufacturing companies.It begins with a review of how the supply chains have tackled earlier disturbances and thepotential implications that can follow. LÄS MER